Romanian Society of Pharmaceutical Sciences

Information for Authors

Editorial Policies

Aims and Scope
Covering Letter
Disclosure Form
Manuscript Submission
Peer-review Process
Citation Policy
Ethics and Guidelines
Publication Fee

In order to achieve uniform presentation and to avoid unnecessary delays, all authors are requested to follow the next guidelines.

FARMACIA publishes original papers in English. The following fields are covered: discovery and testing of bioactive substances, including animal research, clinical experience, delivery systems and dispensing of drugs, and additional topics related to resources on the biochemistry, metabolism, and toxic or adverse of drugs.

Articles are considered for publication depending on: scientific value and originality of the research.

Manuscript Submission

The manuscript is only accepted if neither the article nor any essential part of this has been published previously and is submitted exclusively to the journal FARMACIA. The covering letter and disclosure form signed by all the authors must state that authors agreed with the submission and that the material is original and is not under the consideration for publication elsewhere. The declaration must contain, also, a statement that clinical studies or experimental research on laboratory animals comply with the Declaration of Helsinky or the Directive 210/63/EU. It will also be indicated the name, address, phone number and e-mail address of the corresponding author.

Manuscripts for FARMACIA should be submitted online at https://farmaciajournal.com/login. The submitting author, who is generally the corresponding author, is responsible for the manuscript during the submission and peer-review process. The submitting author must ensure that all eligible co-authors have been included in the author list and that they have all read and approved the submitted version of the manuscript.

Manuscript will be written in Microsoft WORD format, Times New Roman font size 14, in double-spaced typewriting, A4 sized paper with a 2 cm margin.

The paper should be structured as follows:

Title. The article title should be precise and representative and must be drawn up both in Romanian and English (if none of the authors is Romanian, the editorial team can provide a translation for the title and abstract).

Abstract (not exceeding 1500 characters) and 3 – 4 keywords; both must be written in Romanian and English.

The paper will be written in a clear and accurate manner and must be organized in the following format: Introduction. A brief interpretation of the literature considering the current state of the knowledge in the field; Materials and Methods. Will include the presentation of utilized methods and materials; Results and Discussion. Iconography. Each table should have a brief, specific, descriptive title. Number all tables using romanic numerals. The diagrams, graphics and photographs, named “figures” will have arabic numbers, and should have a descriptive title. Manuscripts containing figures of insufficient quality cannot be accepted. Conclusions. Should state the conclusions drawn from the results; References. The references will be ordered alphabetically; In the text, reference numbers should be placed in square brackets [ ], and placed before the punctuation; for example [1], [1–3] or [1, 3].

Example:

Articles:

Author 1 AB, Author 2 CD,…Author n XYZ, Title of the article. Abbreviated Journal Name., Year; Volume(issue): page range.

Books and chapters:

Author 1 AB, Author 2 CD,…Author n XYZ, Book Title. Publisher: Publisher Location, Country, Year; page range.

Author 1 AB, Author 2 CD,…Author n XYZ, Title of the chapter. In Book Title, Editor 1 A, Editor 2 B, Eds.; Publisher: Publisher Location, Country, Year; Volume; page range.

Citation Policy

References used have to be adequate, accurate and have to reflect the used materials from other sources.

The cited works should not be transpose in excessive self-citation of their own work or their friends’, peers’, or institution’s publications or advertising data.

Abbreviations should be defined at the first mention and thereafter applied consistently throughout the article. The abbreviations and the measuring units will be used in agreement with the valid standards. Do not use footnotes.

Ethics and Guidelines

Review articles: PRISMA guidelines

Original articles: Human Subjects (human subjects, human materials or data): the research should be conducted according to the Declaration of Helsinki (latest revision) of 1975 (https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/).

Example of an ethical statement:  All the study participants sign an informed consent for the inclusion in the study. The sudy was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki, and the protocol was approved by the Ethics Committee.

Research Animals:  the research should be conducted according to Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. It is recommended to make use of the ARRIVE guidelines (www.nc3rs.org.uk/ARRIVE) for reporting experiments using live animals.

Plants: the research should be conducted according to the Convention on Biological Diversity and the Convention on the Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Details should be provided about the voucher specimens.

Publication Fee

Starting with issue 1/2021 FARMACIA Journal, all published articles will be charged with a fee of 1500 RON (320 EURO)/published article.

The amount of 1500 RON will be deposited in the account:

IBAN: RO04CECEB50330RON3948365, CEC Bank, Filiala Sector 5, (SWIFT CODE CECEROBUXXXX)

or,

The amount of 320 EUR will be deposited in the account:

IBAN: RO63CECEB503C1EUR2788131 CEC Bank (SWIFT Code CECEROBUXXX) – CEC Bank, Bucharest, Romania.

Account name: Societatea de Stiinte Farmaceutice din Romania, mentioning: “Farmacia article fee” + the name of the corresponding author.

***

Pentru a evita întârzieri nedorite în publicarea articolelor, autorii sunt rugați să respecte următoarele recomandări.

Revista FARMACIA publică lucrări originale în limba engleză, din urmatoarele domenii: dezvoltarea și testarea substanțelor bioactive, inclusiv cercetarea pe animale și experiența clinică, tehnologie farmaceutică și eliberarea medicamentelor dar și subiecte referitoare la biochimia, metabolismul și toxicitatea medicamentelor.

Publicarea articolelor este determinată de valoarea știintifică și originalitatea studiului.

Lucrarea este acceptată numai dacă nu a fost publicată, integral sau parțial, în alte reviste de specialitate și este trimisă exclusiv la revista FARMACIA. Lucrarea trebuie însoțită de o declarație, semnată de toți autorii, care trebuie să certifice că aceștia sunt de acord cu publicarea și că materialul este original și că nu este depus spre publicare la o altă revistă și de o declarație privind conflictul de interese. Declarația trebuie să menționeze, de asemenea, că toate procedurile și protocoalele experimentale utilizate sunt în concordanță cu Directiva 210/63/EU. Manuscrisul trebuie să conțină numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail a autorului corespondent.

Manuscrisele se trimit online la https://farmaciajournal.com/login. Autorul care a trimis articolul, care este în general autorul corespondent poartă întreaga responsabilitate pentru trimietrea și comunicarea ulterioară cu colectivul redacțional. Autorul corespondent trebuie să se asigure ca toți coautorii eligibili au fost incluși în lista autorilor și că toți au citit și au aprobat versiunea finală a manuscrisului trimisă spre publicare.

Articolul va fi scris in format WORD, nearhivat, cu font Times New Roman, dimensiunea literei 14, la 2 rânduri, cu margini libere 2cm.

Lucrarea trebuie structurată astfel:

Titlul: Acesta trebuie să fie concret și complet; din el să reiasa exact conținutul lucrării; titlul trebuie redactat în limba română și engleză.

Numele autorilor: prenumele complet și numele. Dacă există mai mulți autori afiliați la instituții diferite, se vor utiliza numere arabe ca superscript pentru identificare. Numele și adresa instituțiilor unde s-a efectuat lucrarea. Adresa de e-mail a autorului pentru corespondență.

Rezumatul (nu mai mult de 1500 caractere) și 3 – 4 cuvinte cheie , care trebuie scrise în română și engleză.

Lucrarea va fi redactată clar și trebuie structurată astfel: Introducere. O scurtă prezentare a datelor din literatura privind stadiul actual al cunoașterii în domeniu; Materiale și Metode. Include prezentarea materialelor și metodelor utilizate în articol. Rezultate și discuții. Iconografia. Fiecare tabel va avea un titlu scurt, descriptiv. Numerotarea tabelelor se va face cu cifre romane. Figurile vor fi numerotate cu cifre arabe și vor avea un titlu scurt, descriptiv. Manuscrisele care conțin figuri neclare nu vor fi acceptate. Concluzii. Trebuie să conțină strict concluziile care reies din rezultate.

Bibliografie. Notele bibliografice vor fi ordonate alfabetic, notate în text prin cifre încadrate între paranteze drepte [ ]și plasate înaintea semnului de punctuație, de exemplu [1], [1-3] sau [1, 3]. Exemplu:

Articole:

Author 1 AB, Author 2 CD,…Author n XYZ, Title of the article. Abbreviated Journal Name., Year; Volume(issue): page range.

Cărți și capitole:

Author 1 AB, Author 2 CD,…Author n XYZ, Book Title. Publisher: Publisher Location, Country, Year; page range.

Author 1 AB, Author 2 CD,…Author n XYZ, Title of the chapter. In Book Title, Editor 1 A, Editor 2 B, Eds.; Publisher: Publisher Location, Country, Year; Volume; page range.

Politica de citare

Referințele utilizate trebuie să fie adecvate, exacte și trebuie să reflecte materialele utilizate din alte surse.
Lucrările citate nu trebuie transpuse în autocitarea excesivă a propriei opere sau a publicațiilor sau a datelor publicitare ale prietenilor, colegilor sau instituției.

Abrevierile trebuie definite la prima aparitie in text si utilizate consecvent. Abrevierile si unitatile de masura se vor utiliza in concordanta cu standardele in vigoare. Nu se vor utiliza note de subsol.

Etică și ghiduri

Articole Review: ghidurile PRISMA

Articole originale:  Subiecți umani (subiecți umani, materiale sau date umane): cercetarea trebuie efectuată în conformitate cu Declarația de la Helsinki (ultima revizuire) din 1975 (https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/ declarație de helsinki/).

Animale de cercetare: cercetarea trebuie efectuată în conformitate cu Directiva 2010/63/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice. Este recomandat să se utilizeze / consulte  liniile directoare ARRIVE (www.nc3rs.org.uk/ARRIVE) pentru raportarea experimentelor folosind animale vii. Plante: cercetarea trebuie efectuată în conformitate cu Convenția privind diversitatea biologică și Convenția privind comerțul cu specii pe cale de dispariție de faună și floră sălbatică

Incepând cu numărul 1/2021, Revista FARMACIA percepe taxa pentru publicarea articolelor în valoare de 1500 RON/articol publicat. Taxa va fi virată în contul:

IBAN: RO04CECEB50330RON3948365, CEC Bank, Filiala Sector 5, (SWIFT CODE CECEROBUXXXX).

Nume cont: Societatea de Stiințe Farmaceutice din Romania, cu mențiunea: “taxa publicare articol” + numele autorului de corespondență.